03 október 2019

Informácie ohľadom zmien v zákone o odpadoch

Základné informácie

k zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v texte len „zákon o odpadoch“)

1. Prevádzkovateľ kina ako pôvodca odpadu

Prevádzkovateľ kina môže byť pôvodcom odpadu, a teda aj držiteľom odpadu, keďže podľa zákona o odpadoch je držiteľom odpadu pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.

Pôvodcom odpadu môže byť len právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorá priamo  prevádzkuje kino. Kino bez právnej subjektivity nemôže byť pôvodcom odpadu. Ak kino prevádzkuje priamo obec, je pôvodcom odpadu obec.

Základné povinnosti nakladania s odpadmi uvádza zákon o odpadoch v § 12 až 14.

Pôvodca odpadu (držiteľ odpadu) je povinný predovšetkým aj

 • odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,
 • viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,
 • ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje,
 • skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením.

Pokiaľ ide o kiná v ustanovených oblastiach, je pôvodca odpadu povinný tiež zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa hnedého (Ursus arctos).

2. Evidencia odpadu

Pôvodca odpadu vedie evidenciu odpadov pre všetky kategórie odpadov podľa druhov alebo poddruhov bez obmedzenia množstva na Evidenčnom liste odpadu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 vyhlášky č. 366/2015 Z. z.

Evidencia sa vedie samostatne za každú prevádzkareň, tzn. osobitne pre každé kino prevádzkované tou istou osobou (prevádzkarňou osobitnou od kina môže byť v niektorých prípadoch aj bufet; kaviareň tiež bude pravdepodobne osobitnou prevádzkarňou). Ak bufet (kaviareň) prevádzkuje iná osoba než prevádzkovateľ kina, evidenciu odpadu z bufetu prevádzkovateľ kina nevedie.

Evidenčný list odpadu sa vypĺňa priebežne za obdobie kalendárneho roka a uchováva sa v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.

3. Ročné hlásenie vzniku odpadu

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva držiteľ odpadu na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2 vyhlášky č. 366/2015 Z. z., ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov.

Ak ide o vznik biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a odpadov uvedených v prílohe č. 3, Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2 vyhlášky č. 366/2015 Z. z. bez ohľadu na ich množstvo.

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa podáva za obdobie kalendárneho roka príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva (t. j. okresnému úradu) do 28. februára nasledujúceho roka. (ZOZNAM ODPADOV je uvedený vo vyhláške č. 365/2015 Z. z. spolu s príslušnou klasifikáciou.)

4. Vyhradené výrobky, na ktoré sa vzťahuje rozšírená pôsobnosť výrobcu

Vyhradenými výrobkami z pohľadu prevádzkovateľov kín sú:

A) obaly

B) neobalové výrobky

Výrobca obalov môže plniť vyhradené povinnosti individuálne, len ak odpad z obalov ním uvedených na trh alebo do distribúcie nebude súčasťou komunálneho odpadu, avšak ak výrobca obalov nepreukáže, že ním uvedené obaly na trh alebo do distribúcie nebudú po ich spotrebe tvoriť súčasť komunálnych odpadov, považuje sa odpad z týchto obalov za súčasť komunálnych odpadov.

Výrobca neobalového výrobku plní vyhradené povinnosti ustanovené týmto zákonom výlučne kolektívne na základe zmluvy uzatvorenej s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly zabezpečujúcou systém združeného nakladania s odpadmi z obalov

V zásade, ak prevádzkovateľ kina je priamo výrobcom obalov/neobalových výrobkov alebo distribútorom obalov/neobalových výrobkov, na ktorého prešli povinnosti, pretože výrobca obalov nie je zapísaný v Registri výrobcov vyhradeného výrobku, je povinný uzavrieť zmluvu o spolupráci s organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV).

Príklad zmluvy s OZV: http://www.naturpack.sk/dokumenty/

Pokiaľ prevádzkovateľ kina musí uzavrieť zmluvu s OZV kvôli obalom aj neobalovým výrobkom, môže tak urobiť len s jednou OZV.

Výhodou zmluvy s OZV je predovšetkým fakt, že OZV je povinná plniť spoločne za všetkých zastúpených výrobcov ich vyhradené povinnosti a

 • v prípade evidenčných a ohlasovacích povinností viesť evidenciu aj samostatne za jednotlivých zastúpených výrobcov, podávať sumárne hlásenie za všetkých zastúpených výrobcov a uchovávať ohlasované údaje a na vyžiadanie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva predložiť evidenciu vedenú samostatne za jednotlivého zastúpeného výrobcu
 • v prípade zabezpečenia nakladania s vyhradeným prúdom odpadu za zastúpených výrobcov v rozsahu, ktorý zodpovedá súhrnnému objemu týchto povinností jednotlivých zastúpených výrobcov prenesených na organizáciu zodpovednosti výrobcov a ktorý im zabezpečí splnenie povinností podľa § 27 ods. 4 písm. e) až g) zákona o odpadoch.

OZV je  o . i. tiež povinná

 • zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu z obce, v ktorej zodpovedá za vyhradený prúd odpadu,
 • vykonávať propagačné a vzdelávacie aktivity s celoslovenským pôsobením so zameraním na konečného používateľa o nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu, triedenom zbere komunálnych odpadov a predchádzaní vzniku odpadov.

5. Prevádzkovateľ kina ako „distribútor obalov“ alebo „výrobca obalov“

Výrobcom obalov je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá

a) používa obaly na balenie tovaru alebo plní tovar do obalov a uvádza na trh tento tovar pod svojou obchodnou značkou,

b) je osobou, pre ktorú sa tovar balí alebo plní a pod ktorej obchodnou značkou sa tovar uvádza na trh,

c) uvádza na trh tovar v obaloch iným spôsobom, ako podľa písmen a) a b),

d) ako distribútor uskutočňuje odplatné alebo bezodplatné odovzdanie obalu konečnému používateľovi na bezprostredné zabalenie tovaru,

e) ako distribútor používa obal na zabalenie distribuovaného tovaru alebo jeho časti alebo na naplnenie distribuovaným tovarom, alebo

f) uvádza na trh obaly s výnimkou osoby, ktorá dodáva nepoužité prázdne obaly osobám uvedeným v písmene a), b) c), d) alebo e) alebo osobe, ktorá balí alebo plní tovar pre osobu podľa písmena b).

Distribútorom obalov je ten, kto v rámci predmetu svojej činnosti uskutočňuje odplatné alebo bezodplatné odovzdanie obalu alebo tovaru v obale inej osobe na účely dodania, predaja alebo použitia obalu alebo tovaru v obale v obchodnej sieti vrátane predaja konečnému používateľovi.

Na distribútora obalov, ktorý poskytuje priamo konečnému používateľovi obalov pochádzajúcich od výrobcu obalov, ktorý nie je zapísaný v Registri výrobcov vyhradeného výrobku, prechádzajú vo vzťahu k týmto obalom a odpadu z nich povinnosti výrobcu obalov podľa zákona o odpadoch.

Pokiaľ je prevádzkovateľ kina výrobcom obalov alebo distribútorom obalov, na ktorého prešli povinnosti, pretože výrobca obalov nie je zapísaný v registri, musí sa zaregistrovať v Registri výrobcov vyhradeného výrobku.

Podrobnosti upravuje vyhláška č. 373/2015 Z. z., pričom v prílohách obsahuje:

ŽIADOSŤ O ZÁPIS DO REGISTRA VÝROBCOV OBALOV (príloha č. 3)

ŽIADOSŤ O ZÁPIS DO REGISTRA VÝROBCOV NEOBALOVÉHO VÝROBKU (príloha č. 4)

Táto časť sa týka predovšetkým tých prevádzkovateľov, ktorý popri kine prevádzkujú občerstvenie, keď budú pôsobiť predovšetkým ako distribútori obalov.

Je preto dôležité, aby si prevádzkovateľ kina zabezpečil (zmluvne), že jeho distribútori-dodávatelia sú zapísaní v registri a plnia si povinnosti zo zákona o odpadoch alebo že výrobky pochádzajú priamo od výrobcov, ktorí sú zapísaní v registri a plnia si povinnosti zo zákona o odpadoch.

6. Neobalové výrobky

Všetci prevádzkovatelia kín (aj tí, ktorí neprevádzkujú občerstvenie) sa musia vysporiadať aj zo situáciou týkajúcou sa neobalových výrobkov.

Neobalový výrobok je výrobok, ktorý

A) nie je obalom ani nie je určený na balenie,

B) patrí do niektorej z nasledujúcich skupín výrobkov:

 • výrobky z plastov pozostávajúcich z materiálu polyetyléntereftalát okrem surovín, predliskov a vlákien určených na priemyselné použitie a výrobky z plastov pozostávajúcich z materiálu polyetylén, polypropylén, polystyrén, polyvinylchlorid alebo polyamid okrem surovín, vlákien a výrobkov určených na priemyselné použitie,
 • papier a lepenka, dovezené výrobky z papiera a lepenky vrátene polygrafických výrobkov (okrem cenín, hygienického a sanitárneho papiera, výrobkov z papiera používaných na hygienické a sanitárne účely, cigaretového papiera, karbónového kopírovacieho papiera, filtračného papiera, papiera a lepenky na výrobu dechtovaného alebo asfaltovaného papiera,),
 • sklo vrátane tabuľového obločného skla,
 • viacvrstvové kombinované materiály vyrobené na báze lepenky,

C) a zároveň  odpad, z ktorého bude tvoriť súčasť komunálneho odpadu !

Vyhláška č. 373/2015 Z. z. uvádza príkladmo výrobky, ktoré sa môžu stať neobalovým výrobkom: Zoznam výrobkov, ktoré sa môžu stať neobalovým výrobkom (príloha č. 16)

Výrobca neobalových výrobkov je osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti bez ohľadu na použitú techniku predaja, vrátane predaja na základe zmluvy uzatváranej na diaľku, uvádza na trh neobalový výrobok.

Distribútor neobalových výrobkov je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorá poskytuje neobalové výrobky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi.

Na distribútora neobalových výrobkov, ktorý poskytuje priamo konečnému používateľovi neobalové výrobky pochádzajúce od výrobcu neobalových výrobkov, ktorý nie je zapísaný v Registri výrobcov vyhradeného výrobku, prechádzajú vo vzťahu k týmto neobalovým výrobkom a odpadom z nich pochádzajúcim povinnosti výrobcu neobalových výrobkov.

Z uvedeného predovšetkým vyplýva, že tlačoviny (programy, brožúry, katalógy, plagáty) budú neobalovým výrobkom, ak sú určené návštevníkom kina, t. j. skončia v komunálnom odpade.

Pri výrobe tlačovín sa za výrobcu neobalového výrobku považuje objednávateľ tlače (podnikateľ), pretože on vie o účelovom určení tohto výrobku, teda či má potenciál skončiť v komunálnom odpade.  Je však možné, aby sa prevádzkovateľ kina dohodol s tlačiarňou (napr. pri tlači programov kina určené divákom), že výrobcom neobalového výrobku bude tlačiareň (najmä ak tlačiareň už je registrovaná v registri).

V prípade výroby plagátov na bilboardy, fotosky vyvesené vo foyeri kina, plagáty na citylighty a pod. sa tieto výrobky nepovažujú za neobalové výrobky, keďže výrobky sú dodávané na podnikateľskú činnosť prevádzkovateľa kina, pričom nemajú potenciál skončiť v komunálnom odpade. Prevádzkovateľ kina je však povinný so vzniknutým odpadom nakladať ako pôvodca odpadu (držiteľ odpadu).


„Bežný“ komerčne predávaný (kancelársky) papier (zväčša hárky A4, A3), je už sám osebe neobalový výrobok.  Povinnosti voči nim si však plní výrobca/dovozca tohto papiera
, keďže samotný papier má potenciál skončiť v komunálnom odpade. Vo vzťahu k tlači na tento papier preto prevádzkovateľ kina nemusí riešiť rozšírenú zodpovednosť.

Z uvedeného možno tiež odvodiť, že plagát (ktorý si kino nechalo vytlačiť alebo vytlačilo, napr. program kina, resp. ktorý získalo od distribútora filmu) nebude neobalovým výrobkom, lebo (pokiaľ) nebude súčasťou komunálneho odpadu (slúži na podnikateľskú činnosť spoločnosti a nekončí u divákov).

Pokiaľ by sa však letáky, katalógy či programy rozdávali fyzickým osobám (návštevníkom kina) a prevádzkovateľ kina sa nechce stať „výrobcom neobalového výrobku“, je dobré uplatniť  jednu z dvoch možností:

 • tlač na kancelársky papier, kde rozšírenú zodpovednosť nesie  výrobca/dovozca papiera,
 • dohoda s tlačiarňou o tom, že je výrobcom tohto neobalového výrobku (musí byť však registrovaná).

Pokiaľ ide o vstupenky, a tie sa netlačia na bežný kancelársky papier, je potrebné tlačiť ich na papier, za ktorý nesie rozšírenú zodpovednosť jeho výrobca, resp. dodávateľ (distribútor).

Neobalovým výrobkom budú aj 3D okuliare, ktoré sa nepožičiavajú, ale ostávajú divákovi, a to preto, že sú výrobkom z plastu a majú potenciál skončiť v komunálnom odpade; aj tu je potrebné zabezpečiť, resp. overiť, že rozšírenú zodpovednosť nesie ich výrobca, resp. dovozca, príp. distribútor, a to ten z nich, ktorý je registrovaný v Registri výrobcov vyhradených výrobkov.

Leave a Reply

Scroll Up