03 október 2019

Výpočet odvodov do SOZY a AVF na rok 2016 pri fixnom požičovnom, nulovom vstupnom

FIXNÉ POŽIČOVNÉ

Fixné požičovné je pevná čiastka (konkrétna suma), ktorú prevádzkovateľ uhradí distribútorovi za poskytnutie práv na pevne stanovenú dobu bez ohľadu na počet divákov a tržbu.

Z toho vyplýva, že na fixné požičovné (jeho výšku) nemá vplyv ani poplatok pre SOZA, ani poplatok do AVF. Fixné požičovné sa o tieto poplatky neznižuje.

V danom prípade sa čistá tržba, pre odvod do SOZA a AVF, vypočíta rovnako ako pri percentuálnom požičovnom, pokiaľ kino vyberá vstupné. Avšak z výslednej čistej tržby sa distribútorovi neodvádza percentuálny podiel, ale konkrétna (dohodnutá) suma fixného požičovného.

Prakticky to znamená nasledovné (sadzby sú platné pre rok 2016):

a) Z hrubej tržby sa odpočíta  DPH (pokiaľ je kino platiteľ DPH), (ďalej len „tržba T“)

b) z tržby T sa odpočíta 0,7 %  pre poplatok SOZA,

c) z tržby T sa odpočíta 1 % pre poplatok do AVF,

(v konečnom dôsledku bude zo základnej sumytržby T  odčítaných  1,7%).

Pokiaľ sú na oboch stranách platitelia DPH, k dohodnutému fixnému požičovnému sa pripočíta DPH. Pokiaľ je platiteľom DPH len distribútor, fixné požičovné pre neplatiteľa DPH by malo byť dohodnuté ako konečné (t. j. vrátane DPH); k takto dohodnutému fixnému požičovnému sa už nič nepripočítava.

POPLATOK SOZA PRI “NULOVOM” VSTUPNOM A VSTUPNOM NIŽŠOM AKO 1 EURO

Pokiaľ je vstupné (cena vstupenky) na premietanie (filmové predstavenie) dobrovoľné alebo nulové, pre výpočet celkového vstupného na účely poplatku pre SOZA musí byť každá takáto vstupenka započítaná ako vstupenka s hodnotou 1,00 EUR (slovom: jedno euro).

Prakticky to znamená, že pri predstaveniach bez vstupného alebo s dobrovoľným vstupným patrí SOZA poplatok vypočítaný ako 1 EUR x počet divákov x 0,7 % (platné v roku 2016).

Pokiaľ je cena vstupenky na premietanie (filmové predstavenie) nižšia ako 1,00 EUR na osobu, pre výpočet celkového vstupného na účely poplatku pre SOZA sa cena každej takejto vstupenky zaokrúhli na 1,00 EUR.

Prakticky to znamená, že pri predstaveniach so vstupným nižším ako 1,00 EUR patrí SOZA poplatok vypočítaný ako 1 EUR x počet vstupeniek s cennou nižšou ako 1,00 x 0,7 % (platné v roku 2016).

Pokiaľ je prevádzkovateľ platiteľom DPH, suma 1,00 EUR je vo všetkých prípadoch samozrejme cenou bez DPH.

POPLATOK AVF PRI “NULOVOM” VSTUPNOM

Príspevok prevádzkovateľa audiovizuálneho technického zariadenia je 1 % z každej predanej vstupenky na audiovizuálne predstavenie za posledný kalendárny rok.

Pokiaľ vstupenka nebola predaná (stála 0 EUR), nezahŕňa sa do výpočtu príspevku. Pokiaľ by sa vstupenky považovali za predané (napr. na štatistické účely), prakticky sa nič nemení, pretože 1 % z 0 EUR = 0 EUR.

Pre potreby ZPK vypracoval Radoslav Kutaš, konzultant ZPK a ÚFD

V Bratislave, máj 2016

Leave a Reply

Scroll Up