21 apríl 2020

E-kasa

STANOVISKO K E-KASE

Podľa zákona č. 289/2008 Z. z. (o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene
a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách
v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov) v znení neskorších predpisov
sa povinnosť používať e-kasu vzťahuje na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá na základe
oprávnenia na podnikanie (živnostenské oprávnenie a/alebo zápis v obchodnom registri) predáva
tovar alebo poskytuje službu, a to za predpokladu, že na predajnom mieste prijíma tržbu
(hotovosť, stravné lístky, platby kartou).
Ten, kto doteraz musel používať registračnú pokladnicu s fiškálnym modulom, je povinný
používať (najneskôr od 1.7.2019) tzv. e-kasu. Je pritom jedno, či použije on-line registračnú
pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu.
1. Predaj tovaru
Pri predaji tovaru (napríklad balených potravín, balených nápojov a pod.) je potrebné mať
e-kasu.
2. Poskytovanie služieb
E-kasa je povinná len v prípade, že služba je vymenovaná v prílohe zákona (NACE kód).

A) Kaviarne a bufety
Pokiaľ ide o kaviarne a iné stravovacie zariadenia, v ktorých sa ponúkajú jedlá alebo nápoje
na priamu konzumáciu, je potrebné mať e-kasu. Z prílohy zákona je zrejmé, že povinnosť e-kasy sa
vzťahuje na tieto NACE:
56.10 Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál
56.21 Dodávka jedál
56.29 Ostatné jedálenské služby
56.30 Služby pohostinstiev
Divízia 56 zahŕňa reštauračné činnosti, ktoré poskytujú kompletné jedlo alebo nápoje
pripravené na okamžitú spotrebu, a to buď v tradičných reštauráciách, samoobslužných
reštauráciách alebo reštauráciách s predajom cez ulicu, stále alebo príležitostné stánky s
možnosťou sedenia alebo bez možnosti sedenia. Rozhodujúce je, že ponúkané jedlá sú vhodné na
okamžitú spotrebu a nie vo forme v akej sú dodávané výrobcom.
Z hľadiska kín je podstatná najmä trieda 56.30, ktorá zahŕňa prípravu a podávanie nápojov
na okamžitú konzumáciu v zariadeniach, najmä služby barov, hostincov, krčiem, koktailových barov,
diskoték (predovšetkým s podávaním nápojov), pivární, kaviarní, barov s ovocnými džúsmi,
mobilných stánkov s predajom nápojov.
Z uvedeného vyplýva, že v kaviarni, bufetovom stánku, bare a pod. je potrebné mať e-kasu .
Je pritom jedno, kto je prevádzkovateľom kina, keďže sa predpokladá, že prevádzkovanie
občerstvenia sa deje v zmysle oprávnenia na podnikanie.

B) Premietanie filmov
Pokiaľ ide o prevádzku kina, z prílohy zákona je zrejmé, že povinnosť e-kasy sa nevzťahuje
na premietanie filmov (NACE 59.14).
Trieda 59.14 zahŕňa (a) premietanie filmu alebo videozáznamu v kinách, na voľnom
priestranstve alebo pri iných verejných premietaniach, (b) činnosti filmových klubov.
Z uvedeného vyplýva, že na predaj vstupeniek ani preukazov filmových klubov nie je
potrebné mať e-kasu. Je pritom jedno, kto je prevádzkovateľom kina (či ide o podnikateľský alebo
nepodnikateľský subjekt).

C) Predaj vstupeniek cez sprostredkovateľa
Pokiaľ predaj vstupeniek zabezpečuje pre kino iná osoba (ticketportal a pod.), na tú sa
povinnosť e-kasy vzťahuje, keďže ide o službu pod NACE 79.90.
Trieda 79.90 totiž okrem iného zahŕňa činnosti spojené s predajom lístkov na divadelné
predstavenia, ako aj na športové a ostatné zábavné a reprezentačné podujatia.

Stanovisko k e-kase

Scroll Up